Регламент VII

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Регламенту

Арцизької районної ради

          На підставі пункту 5 частини 1 статті 43 та частини 14 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

         В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Регламент Арцизької районної ради (додається).

         2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 7 грудня 2010 року № 10-У1 “Про затвердження Регламенту Арцизької районної ради».

 

      

   Голова районної ради                                                    Ю.Х.Карабаджак

  

   23 грудня 2015 року

   №7-V11


Регламент Арцизької районної ради

1. Загальні положення

2. Депутати, посадові особи та органи районної ради

         2.1. Депутати районної ради

         2.2. Депутатська етика

         2.3. Депутатські групи

         2.4. Депутатські фракції

         2.5. Голова районної ради

         2.6. Заступник голови районної ради

         2.7. Президія районної ради

         2.8. Постійні комісії районної ради

         2.9. Тимчасові контрольні комісії районної ради

         2.10. Виконавчий апарат районної ради

         2.11. Засоби масової інформації районної ради

         2.12. Відповідальність посадових осіб та органів районної ради

2.13. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації

районній раді

2.14. Дострокове припинення повноважень районної ради

 

3. Організація роботи районної ради

         3.1. Планування роботи районної ради

         3.2. Сесія районної ради

         3.3. Порядок скликання сесії районної ради

         3.4. Особливості проведення першої сесії новообраної районної ради

         3.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного сесії районної ради

         3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії районної ради

         3.7. Розгляд та затвердження програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету

         3.8. Планування, підготовка, перегляд, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів районної ради

         3.9. Робочі органи сесії ради

         3.10. Пленарні засідання районної ради

         3.11. Ведення пленарних засідань районної ради

         3.12. Організація розгляду питань, винесених на пленарне засідання районної ради

         3.13. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення районної ради

         3.14. Протокол, справа сесії районної ради

4. Акти районної ради

         4.1. Порядок введення в дію рішень районної ради

         4.2. Контроль за виконанням рішень районної ради

         4.3. Доручення ради та її органів

5. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень

6. Розгляд питання про ініціювання відкликання депутата на сесії районної ради

7. Чинність Регламенту районної ради

         7.1. Прийнята та внесення змін і доповнень до Регламенту районної ради

         7.2. Порядок скасування Регламенту районної ради

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 23 грудня 2015 року

№7-У11

 

Регламент Арцизької районної ради


1. Загальні положення

1.1. Арцизька районна рада (надалі – районна рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад м. Арциз та сіл Арцизького району в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України. Районна рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в банківських установах.

Офіційні символи Арцизького району (герб, прапор) включені до Геральдичного реєстру Одеської області та використовуються згідно з відповідним Положенням.

         1.2. Арцизька районна рада складається з депутатів, які обрані виборцями району за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками районних організацій політичних партій із можливим закріпленням їх за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією району згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.

         1.3. Загальний склад районної ради визначено залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл району та м. Арциз, проживають на території району.

         1.4. Районна рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу районної ради. Якщо до районної ради обрано менше двох третин складу районної ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати свої повноваження районна рада попереднього скликання.

         1.5. Строк повноважень депутатів районної ради поточного скликання визначається Конституцією України.

         1.6. Регламент районної ради – це нормативно-правовий документ, затверджений рішенням ради, що регулює порядок проведення сесій районної ради, процедури окремих видів діяльності депутатів, посадових осіб районної ради. Зміни та доповнення до Регламенту районної ради вносяться у порядку, встановленому цим Регламентом.

         1.7. Діяльність районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб ґрунтується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами, відповідальності і підзвітності перед районною радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

         1.8. Діяльність районної ради будується на досягненні максимально узгодженої думки депутатів районної ради під час підготовки та прийняття рішень.

         1.9. Районна рада, її органи та депутати, здійснюючи свої повноваження, поєднують державні та місцеві інтереси, постійно вивчають громадську думку, створюють умови для обговорення громадянами проектів рішень ради з найважливіших питань місцевого значення.

         1.10. Районна рада на пленарному засіданні може прийняти звернення до мешканців району, а також від їх імені звернутися до органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

 

2. Депутати, посадові особи та органи районної ради

 

2.1. Депутати районної ради

2.1.1. Законодавчою базою діяльності депутатів районної ради є Конституція України, закони України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», інші закони, що регулюють депутатську діяльність.

         2.1.2. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на першому пленарному засіданні районної ради інформації про підсумки виборів та визначення повноважень депутатів і закінчуються в день проведення першої сесії районної ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених чинним законодавством.

         2.1.3. Депутатам районної ради не пізніше як на другому пленарному засіданні видаються посвідчення депутата районної ради.

         2.1.4. Депутати здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

         2.1.5. Участь у пленарних засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради є підставою для звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків.

         2.1.6. Депутат районної ради зобов’язаний брати участь у роботі пленарних засідань районної ради, засідань постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано, виконувати обов’язки депутата у виборчому окрузі.

         2.1.7. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії депутат зобов’язаний повідомити про причини цього голову або заступника районної ради.

         2.1.8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань районної ради або засідань постійної комісії, невиконання без поважних причин доручень районної ради чи її органів, районна рада може порушити питання перед виборцями про відкликання депутата у встановленому законом порядку.

         2.1.9. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях районної ради, засідань постійної чи інших комісій, до яких його обрано.

         2.1.10. Депутат має право вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на сесії, ставити питання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

         Депутат, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

         2.1.11. Депутат має право відповідно до чинного законодавства звернутися із запитом, зверненням чи запитанням до керівників районної ради чи її органів, керівників виконавчих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання районної ради.

         2.1.12. Депутат районної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний   звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу. Орієнтовні строки таких звітів встановлює та заслуховує інформацію відповідної постійної комісії про їх проведення районна рада на пленарному засіданні.

 

2.2. Депутатська етика

         2.2.1. Депутат як член районної ради, представник інтересів територіальних громад району, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

 1. 1)керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальних громад району;
 2. 2)не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 3. 3)не принижувати честі і гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
 4. 4)не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;
 5. 5)не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;
 6. 6)не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

2.2.2. На депутатів районної ради поширюються вимоги та обмеження встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії Корупції».

Депутати районної ради зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (за відповідною формою) за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до виконавчого апарату районної ради.

2.2.3. Депутат районної ради може мати помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Умови діяльності та кількість помічників консультантів депутата районної ради визначається відповідним Положенням, яке затверджено районною радою.

2.3. Депутатські групи

         2.3.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками.

         До складу депутатської групи повинно входити не менше як 5 депутатів.

         2.3.2. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

         2.3.3. Депутатські групи не можуть утворюватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

         2.3.4. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї та порядок виходу депутата чи його виключення зі складу депутатської групи визначаються самою депутатською групою.

         2.3.5. Депутат не може входити до складу більш ніж однієї зареєстрованої депутатської групи.

         2.3.6. Депутати, які входять до складу депутатської групи, зі свого складу вибирають особу, яка очолює депутатську групу.

         2.3.7. Кожна депутатська група повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації депутатської групи є надходження до секретаріату сесії районної ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами, які виявили бажання увійти до складу депутатської групи, із зазначенням назви депутатської групи, її персонального складу та партійної належності членів групи та депутата, який уповноважений представляти групу.

         2.3.8. На пленарному засіданні районної ради уповноважений представник депутатської групи повідомляє про створення депутатської групи, про що робиться запис у протоколі сесії.

Про зміни у складі депутатської групи її уповноважений представник письмово повідомляє голову районної ради.

 

2.3.9. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». Депутатська група набуває їх після реєстрації.                                                         

2.3.10. Діяльність депутатської групи припиняється у разі:

-         вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом;

-         прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

-         після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

Оголошення про припинення діяльності депутатської групи робиться головуючим на пленарному засіданні районної ради.

         2.3.11. Депутатська група має право на гарантований виступ свого представника з кожного питання порядку денного сесії.

         2.3.12. Жодна депутатська група не має права виступати від імені районної ради.

         2.3.13. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею документи.

        

2.4. Депутатські фракції

         2.4.1. Депутати районної ради на основі партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції.

         2.4.2. Порядок вступу до фракції, виходу чи виключення з неї та порядок роботи фракції визначаються самою фракцією.

         2.4.3. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.

         2.4.4. Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій, як і депутатських груп, координує їх роботу, може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

         2.4.5. Порядок реєстрації та діяльності депутатських фракцій, а також припинення їх діяльності визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом районної ради в порядку, встановленому для депутатських груп.

 

2.5. Голова районної ради

         2.5.1. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

         2.5.2. Повноваження, права та обов’язки голови районної ради визначається законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Регламентом.

 

2.6. Заступник голови районної ради

         2.6.1. Районна рада за поданням голови районної ради обирає з числа депутатів районної ради таємним голосуванням у межах строку її повноважень заступника голови районної ради.

         2.6.2. Повноваження, права та обов’язки заступника голови районної ради визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Регламентом.

         2.6.3. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за його відсутності на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших   причин.

 

2.7. Президія районної ради

2.7.1. Президія районної ради – дорадчий орган. Президія районної ради діє на підставі Положення про неї, що затверджується районною радою.

         2.7.2. До складу президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

 

2.8. Постійні комісії районної ради

         2.8.1. Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії районної ради, що затверджується районною радою не пізніше як на другій сесії районної ради.

         2.8.2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій визначаються районною радою.

         Постійна комісія, до компетенції якої належить розгляд відповідного питання, називається профільною.

         2.8.3. Районна рада утворює постійні комісії у складі голови та членів постійної комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

         2.8.4. До складу постійних комісій не можуть входити голова та заступник голови районної ради.

         2.8.5. Організація роботи постійної комісії покладається на її голову. Засідання скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

         2.8.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         2.8.7. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язкову розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

 

2.9. Тимчасові контрольні комісії районної ради

         2.9.1. Районна рада має право утворювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених районною радою питань.

         2.9.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад та її голову приймається районною радою, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

         2.9.3. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені тимчасовою контрольною комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою у тимчасовій контрольній комісії.

         2.9.4. Тимчасові контрольні комісії подають на розгляд ради звіти та пропозиції. Член комісії, який не погодився з затвердженням більшістю голосів членів комісії звіту чи пропозиції, має право письмово викласти окрему думку, яка додається до такого звіту чи пропозиції. Такий член комісії має право на гарантований виступ при розгляді звіту чи пропозиції на пленарному засіданні районної ради.

         2.9.5. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова районної ради, його заступник, керуючий справами районної ради, голови постійних комісій районної ради.

         2.9.6. Органи та посадові особи ради зобов’язані сприяти тимчасовій контрольній комісії ради у здійсненні її повноважень.

         Організаційне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових контрольних комісій ради здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

 

2.10. Виконавчий апарат районної ради

         2.10.1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України повноважень відповідно до положень про відділи та посадових інструкцій, які затверджуються головою районної ради.

         2.10.2. Виконавчий апарат районної ради забезпечує депутатів офіційними та інформаційними матеріалами, надає їм допомогу з правових питань та можливість ознайомлення з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями районної державної адміністрації.

         2.10.3. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами виконавчої влади, органами і посадовими особами місцевого самоврядування.

         2.10.4. Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються районною радою за поданням голови районної ради, який призначає та звільняє працівників ради.

         2.10.5. Проходження служби у виконавчому апараті регулюється Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами.

         2.10.6. За рішенням районної ради створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується районною радою.

         Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб районної ради визначається у відповідному положенні.

 

2.11. Засоби масової інформації районної ради

         2.11.1. Районна рада може виступати засновником (співзасновником) засобів масової інформації, про що приймається відповідне рішення.

         2.11.2. У разі, якщо районна рада є єдиним засновником засобу масової інформації, його керівник призначається на посаду рішенням районної ради за поданням голови районної ради. З ним головою районної ради підписується контракт.

         2.11.3. Дострокове заміщення посади керівника засобу масової інформації здійснюється рішенням районної ради за ініціативою колективу засобу масової інформації, голови районної ради, профільної постійної комісії чи депутатів районної ради у кількості не менше однієї третини від загального складу районної ради.

         2.11.4. Порядок організації роботи засобу масової інформації, засновником якого є районна рада, визначається його статутом та установчим договором.

        

2.12. Відповідальність посадових осіб та органів районної ради

        

2.12.1 Районна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою району, державою, юридичними і фізичними особами.

 

2.13. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації районній раді

2.13.1. Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітною і підконтрольною у частині повноважень, делегованих їй районною радою, а також у виконанні рішень районної ради з цих питань.

 

2.14. Дострокове припинення повноважень районної ради

2.14.1. Повноваження районної ради можуть бути достроково припиненими у випадках, передбачених діючим законодавством.

 

           3. Організація роботи районної ради

                  

3.1. Планування роботи районної ради

         3.1.1. Діяльність районної ради здійснюється у відповідності до річного плану роботи, затвердженого районною радою.

         3.1.2. Річний план включає зміст діяльності районної ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій районної ради та є основою для поточного планування роботи постійних комісій.

         3.1.3. Проекти планів роботи районної ради розробляються під керівництвом голови районної ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських груп, фракцій депутатів, районної державної адміністрації.

         3.1.4. Контроль за виконанням планів роботи районної ради покладається на голову районної ради.

 

3.2. Сесія районної ради

         3.2.1. Основною організаційно-правовою формою діяльності районної ради є сесія. Вона складається з пленарних засідань районної ради, а також засідань постійних комісій районної ради.

         3.2.2. Сесія районної ради складається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

         3.2.3. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

         3.2.4. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії використовуються дані реєстрації, яка проводиться перед початком засідання.

         3.2.5. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання на інший встановлений ним час.

 

3.3. Порядок скликання сесії районної ради

         3.3.1. Сесії скликаються головою районної ради.

         3.3.2. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію районної ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

         3.3.3. У такому випадку сесія скликається:

-         за дорученням голови районної ради;

-         якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації;

-         якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені цим Регламентом.

3.3.4. Сесія районної ради повинна бути скликана у двотижневий термін за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

         Підставою для скликання сесії районної ради у такому випадку є письмове подання, підписане особисто не менш як однією третиною депутатів від загального складу районної ради, або головою районної державної адміністрації з зазначенням питань, що пропонується винести на розгляд сесії районної ради, з обґрунтуванням необхідності її скликання.

         3.3.5. Якщо посадові особи, зазначені у пунктах 3.3.1 та 3.3.2 цього Регламенту у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, вказаних у пункті 3.3.4 цього Регламенту або у разі якщо посади голови та заступника голови районної ради є вакантними, сесія може бути скликана постійною комісією районної ради або депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину загального складу районної ради.

         3.3.6. Рішення про скликання сесії головою районної ради або його заступником оформляється у вигляді розпорядження районної ради.

         У разі скликання сесії у порядку, передбаченому пунктом 3.3.5 цього Регламенту, рішення про це оформляється у вигляді рішення постійної комісії або рішення групи депутатів за особистими підписами не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

         3.3.7. Розпорядження про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу та місця проведення сесії, а також основних питань, рекомендованих для розгляду на сесії районної ради.

         3.3.8. Про час і місце проведення пленарного засідання, а також про питання, які рекомендуються на розгляд сесії районної ради, депутати повідомляються виконавчим апаратом районної ради через засоби масової інформації, а також індивідуально.

        

3.4. Особливості проведення першої сесії новообраної районної ради

         3.4.1. Перша сесія новообраної районної ради скликається районною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів районної ради у правомочному складі.

         На першу сесію запрошуються новообрані депутати та представники засобів інформації

         3.4.2. Першу сесію районної ради відкриває і веде голова районної територіальної виборчої комісії або особа, яка виконує його повноваження. Він інформує районну раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень. Ця інформація приймається районною радою до відома без обговорення.

         3.4.3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів у кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

         3.4.4. Після проведення виборів голови районної ради   у відповідності з Порядком проведення таємного голосування по виборах голови районної ради, який приймається новобраними депутатами за пропозицією лічильної комісії, ведення першої сесії продовжує новообраний голова районної ради.

         3.4.5. Для підготовки Регламенту районної ради, Положення про постійні комісії районної ради та інших матеріалів другої сесії районної ради голова районної ради створює робочу депутатську групу.

 

 

3.5. Порядок формування рекомендованого порядку денного пленарного засідання сесії районної ради

         3.5.1. Районна рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені чинним законодавством України до її компетенції.

         3.5.2. Пропозиції до порядку денного пленарного засідання сесії районної ради вносяться головою районної ради, постійними комісіями районної ради, депутатами, головою районної державної адміністрації не пізніш як за 10 днів до прийняття розпорядження про скликання сесії районної ради, а в невідкладних випадках – і після закінчення цього терміну за згодою голови районної ради.

         Такі пропозиції оформляються письмово із зазначенням назв питань, причин їх розгляду, ініціатора їх розгляду та доповідача. До них додаються проект рішення районної ради та інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії.

         Проекти рішень районної ради оформляються відповідно до вимог цього Регламенту.

         3.5.3. Пропозиції щодо рекомендованого порядку денного пленарного засідання сесії розглядаються президією районної ради та постійними комісіями районної ради.

         3.5.4. Проект рекомендованого порядку денного сесії районної ради включає питання, схвалені рішенням президії районної ради або більшістю постійних комісій районної ради.

         3.5.5. Розгляд питання порядку денного сесії районної ради без наявності оформленого відповідно до вимог цього Регламенту проекту рішення районної ради не допускається.

         3.5.6. Остаточний варіант рекомендованого порядку денного пленарного засідання сесії районної ради готується виконавчим апаратом районної ради за узгодженням з головою районної ради з урахуванням вимог пункту 3.6.13 цього Регламенту.

         3.5.7. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного можуть бути внесені депутатами районної ради на пленарному засіданні районної ради у письмовій формі лише при наявності тексту проекту рішення районної ради та за згодою не менш як половини депутатів від загального складу ради.

         На вимогу головуючого у такому випадку може проводитися засідання профільної постійної комісії районної ради. Розгляд такого проекту рішення районної ради проводиться тільки після закінчення його розгляду постійною комісією з обов’язковим виступом на пленарному засіданні її голови або іншого члена постійної комісії за її дорученням.

         3.5.8. У разі, якщо з будь-яких причин провести засідання президії чи постійних комісій районної ради неможливо, голова районної ради своїм розпорядженням може створити робочу групу з числа депутатів районної ради по підготовці проведення пленарного засідання сесії районної ради, яка приймає рішення про проект рекомендованого порядку денного сесії районної ради.

 

 

3.6. Порядок підготовки питань на розгляд сесії районної ради

         3.6.1. Підготовку питань на розгляд сесії районної ради організовує керуючий справами районної ради.

         3.6.2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання районної ради, запропонованому на розгляд сесії відповідно до пункту 3.5.2 цього Регламенту, передує його розгляд на засіданнях президії районної ради та постійних комісій районної ради, які можуть бути спільними.

         3.6.3. Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради оприлюднюються на веб-сайті районної ради не пізніше як за 20 днів до їх розгляду з метою прийняття, а у виняткових випадках – у день розгляду.

         3.6.4. Проект рішення районної ради повинен складатись з таких частин:

-         мотивувальної, в якій містяться посилання на закони, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

-         вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

-         заключної, в якій містяться посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

3.6.5. До проекту рішення районної ради додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності – висновки відповідних комісій районної ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації, роз’яснення доповідачів в письмовій формі.

         3.6.6. Проект рішення районної ради повинен мати погоджувальні візи автора проекту, голови відповідної постійної комісії районної ради, керуючого справами районної ради.

         У разі необхідності проект рішення районної ради візується іншими посадовими особами, до компетенції яких віднесено вирішення даного питання.

         3.6.7. Віза включає в себе назву посади візуючого, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на аркуші проекту рішення районної ради, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.

         3.6.8. Зауваження і пропозиції до проекту рішення районної ради можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до проекту рішення районної ради.

         3.6.9. Візування, узагальнення зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради, вироблення його остаточного варіанту покладається на ініціаторів розгляду питання порядку денного сесії та керуючого справами районної ради.

         3.6.10. У виняткових випадках за дорученням голови районної ради підготовка остаточного варіанту проекту рішення районної ради може бути покладена на відповідну постійну комісію районної ради або на виконавчий апарат   районної ради.

         3.6.11. Проекти рішень районної ради та інші матеріали з питань порядку денного сесії, внесені відповідно до пункту 3.5.2 цього Регламенту, доводяться до відома депутатів у друкованому вигляді у день проведення засідання постійних комісій районної ради.

         3.6.12. Остаточний варіант проекту рішення районної ради, підготовлений за дорученням голови районної ради, може бути додатково розглянутий на засіданні президії районної ради або постійних комісій районної ради.

         3.6.13. Готовність до розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні районної ради узгоджується головою районної ради напередодні пленарного засідання, після чого виконавчий апарат районної ради готує остаточний варіант рекомендованого порядку денного.

 

3.7. Розгляд та затвердження програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету

3.7.1. Програма соціально-економічного розвитку району та районного бюджету, зміни і доповнення до них та звіти про їх виконання затверджуються районною радою.

         3.7.2. Порядок підготовки та затвердження програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету визначається чинним законодавством.

         3.7.3. Проекти рішень районної ради з даних питань з усіма необхідними документами вносяться районною державною адміністрацією не пізніш як за 20 днів до дати затвердження.

         3.7.4. Голова районної ради передає проекти рішень районної ради з даних питань на розгляд постійних комісій районної ради.

         3.7.5. Під час розгляду питань про програму соціально-економічного розвитку району та районний бюджет співдоповідь голови профільної постійної комісії є обов’язковою.

         3.7.6. Районна державна адміністрація не менш як два рази на рік доповідає районній раді про хід виконання програми соціально-економічного розвитку району.

         3.7.7. Звіти про виконання районного бюджету готуються районною державною адміністрацією у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України і затверджуються районною радою.

         3.7.8. Контроль за виконанням програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету здійснює районна рада.

 

3.8. Планування, підготовка, перегляд прийняття та відстеження результативності регуляторних актів районної ради

3.8.1. Регуляторна діяльність районної ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон).

3.8.2. Регуляторний акт – це:

- прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин між районною радою та суб’єктами господарювання;

- інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання незалежно від того чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

        3.8.3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності районна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, фінансової, податкової, цінової та регуляторної політики, управління майном комунальної власності (далі – відповідальна комісія).

         3.8.4. За поданням відповідальної комісії районна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради.

         План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

         Якщо районна рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, районна рада повинна внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту на розгляд до районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

         Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування у газеті районної ради «Арцизькі вісті» не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

         3.8.5. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду районною радою покладається на розробників проектів.

         3.8.6. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

         Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

         3.8.7. Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

         Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, але не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

         3.8.8. За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії районної ради:

-         оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради;

-         можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії відповідної ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

3.8.9. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

3.8.10. Витрати, пов’язані з оприлюдненням документів, фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

3.8.11. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

3.8.12. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати одного місяця.

3.8.13. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки.

3.8.14. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

3.8.15. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.

3.8.16. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта, розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується.

3.8.17. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

-         відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;

-         проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин районна рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

3.8.18. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради, а у разі якщо рішеннями районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано районній державній адміністрації – районною державною адміністрацією.

3.8.19. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії районної ради.

3.8.20. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

3.8.21. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики.

Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови ради про здійснення державної регуляторної політики.

Щорічний звіт голови районної ради публікується в газеті районної ради «Арцизькі вісті».

 

3.9. Робочі органи сесії районної ради

         3.9.1. Робочим органом сесії є лічильна комісія, що обирається з числа депутатів районної ради, редакційна комісія, секретаріат сесії районної ради.

         3.9.2. Лічильна комісія утворюється у кількості не більше 7 осіб - депутатів, представників районних партійних організацій, відкритим голосуванням з числа депутатів для проведення таємного голосування та визначення його результатів з відповідних питань.

         Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше двох третин її членів. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

         Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

         Лічильна комісія:

-         організує підготовку та проведення таємного голосування;

-         підраховує голоси та встановлює результати таємного голосування;

-         повідомляє районну раду про підсумки таємного голосування.

Лічильна комісія, обрана на першій сесії для проведення виборів голови районної ради, проводить вибори заступника голови районної ради та таємне голосування з інших питань.

3.9.3. Редакційна комісія утворюється у разі потреби з числа депутатів районної ради відкритим голосуванням для вироблення остаточного проекту рішення районної ради з урахуванням зауважень та пропозицій виступаючих в обговоренні питання порядку денного сесії.

Рішення про утворення редакційної комісії є процедурним, її чисельність та персональний склад визначаються районною радою.

Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

Редакційна комісія узагальнює отримані зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення питання порядку денного сесії, та доповідає про них районній раді.

У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення районної ради.

3.9.4. Обов’язки секретаріату сесії районної ради виконує виконавчий апарат районної ради.

Секретаріат сесії районної ради:

-         складає список осіб, які записалися на виступ;

-         реєструє та подає головуючому на пленарному засіданні список виступаючих, зауваження та пропозиції щодо проектів рішень районної ради з питань порядку денного сесії, інформує районну раду про депутатські запити та звернення, які надійшли на адресу сесії;

-         виконує інші доручення районної ради.

         3.9.5. Виконавчий апарат районної ради:

-         за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;

-         проводить реєстрацію депутатів та запрошених;

-         організовує ведення протоколу та запису та магнітній стрічці сесії;

-         здійснює інші повноваження, передбачені цим Регламентом, пов’язані з організацією, проведенням та оформленням справи сесії.

 

3.10. Пленарні засідання районної ради

         3.10.1. Пленарні засідання районної ради, як правило, є відкритими.

         3.10.2. На пленарне засідання можуть бути запрошені посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, представники партій та громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадяни.

         Список запрошених складається організаційним відділом районної ради та узгоджується з головою районної ради.

         До списку запрошених обов’язково включаються автори проектів рішень районної ради та доповідачі з питань, включених до рекомендованого порядку денного сесії.

         Під час пленарного засідання районної ради депутати та запрошені не повинні заважати виступаючим та присутнім діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу.

         3.10.3. Пленарні засідання районної ради за її рішенням можуть транслюватися радіо та телебаченням.

         3.10.4. У разі необхідності більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні може бути прийняте рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань.

         У такому разі районна рада приймає рішення про можливість публікації чи розповсюдженням матеріалів такого засідання.

         3.10.5. На закритому засіданні районної ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, а також особи, визначені головуючим, необхідні для розгляду відповідних питань.

         3.10.6. Якщо біля будинку, де проводиться пленарне засідання районної ради, проводяться збори, мітинг громадян, то один з членів секретаріату сесії зустрічається з громадянами або організаторами зборів, мітингу, з’ясовує причину зібрання, отримує від них заяви і, в разі необхідності, доповідає районній раді.

3.10.7. При відкритті та після завершення пленарних засідань районної ради звучить Державний Гімн України.

3.10.8. Пленарні засідання районної ради проводяться у сесійній залі (велика зала) районної ради, яка оформлена державними атрибутами (Герб України, Державний прапор України) та офіційною символікою Арцизького району (великий герб Арцизького району, прапор Арцизького району), розміщеними згідно з геральдичними правилами.

 

3.11. Ведення пленарних засідань районної ради

         3.11.1. Пленарне засідання районної ради відкриває та веде голова районної ради або його заступник. У випадку, передбаченому частиною другою пункту 3.3.6 цього Регламенту, пленарне засідання відкриває голова постійної комісії або за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням районної ради – один з депутатів районної ради.

         3.11.2. Головуючий на засіданні:

-         відкриває та веде засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні;

-         інформує районну раду про присутніх на засіданні та про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;

-         виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує назву проектів рішень районної ради та ініціаторів розгляду питань;

-         організовує розгляд питань;

-         надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

-         створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

-         ставить питання на голосування, оголошує його результати;

-         забезпечує дотримання положень Регламенту всіма присутніми на засіданні;

-         оголошує офіційні повідомлення;

-         вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

-         підписує протокол сесії;

-         здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.

3.11.3. Головуючий на засіданні має право:

-         в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

-         ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

-         скликати у разі необхідності погоджувальну комісію.

3.11.4. Слово по порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на запитання, пояснень, довідок надається головуючому поза чергою.

         3.11.5. Головуючий на засіданні має право робити зауваження, коли промовець забирає більше часу для виступу чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

         3.11.6. Тривалість роботи сесії визначається районною радою.

         3.11.7. Після відкриття сесії на початку кожного пленарного засідання затверджується порядок денний та регламент роботи.

         3.11.8. На розгляд пленарного засідання районної ради подається рекомендований порядок денний, підготовлений відповідно до вимог пункту 3.5.6 цього Регламенту.

         3.11.9. Порядок денний сесії затверджується в цілому більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

         3.11.10. Зміни до затвердженого порядку денного затверджуються більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

         3.11.11. Розгляд питань, не включених до порядку денного сесії, не допускається, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

         У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення районної ради є недійсним.

         3.11.12. В кінці кожного пленарного засідання відводиться час для виступів депутатів районної ради із запитами, заявами і повідомленнями. Обговорення запитів, заяв і повідомлень не проводиться.

3.12. Організація розгляду питань

         3.12.1 Обговорення питання на пленарному засіданні районної ради включає :

-         включення питання до порядку денного сесії;

-         доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

-         співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам та відповіді на них;

-         виступи депутатів;

-         виступ ініціатора розгляду питання (у разі необхідності);

-         оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

-         прийняття проекту рішення районної ради з даного питання за основу;

-         внесення депутатами пропозицій, що не були оголошені в ході обговорення;

-         заключне слово доповідача та співдоповідачів (у разі необхідності);

-         уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть виноситися на голосування;

-         виступи депутатів з мотивів голосування;

-         прийняття рішення районної ради в цілому.

3.12.2. Час, який надається для доповідей, співдоповідей, виступів визначається районною радою.

         Час, який надається для доповіді, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді – 20 хвилин, заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю до 5 хвилин, для інших виступів до - 3 хвилин. Через кожні дві години з половиною роботи пленарного засідання об’являються перерви на 15 хвилин.

         3.12.3. Головуючий на засіданні може об’єднати розгляд кількох питань порядку денного за згодою районної ради.

         3.12.4. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви виголошуються з трибуни, запити, запитання – від мікрофону в залі. При цьому депутат називає своє прізвище.

         3.12.5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово чи усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам по черзі. Виступаючим у дебатах запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого.

         3.12.6. Всі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду адресуються головуючому на засіданні та подаються до секретаріату сесії.

         3.12.7. На пленарному засіданні районної ради виступ можливий лише з дозволу головуючого. У першу чергу головуючий надає слово депутатам, уповноваженим виступити від постійних комісій районної ради,   депутатських груп та депутатських фракцій.

         Головуючий на засіданні за згодою районної ради може визначити іншу послідовність виступаючих.

         3.12.8. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається до секретаріату сесії в письмовій формі після затвердження порядку денного сесії. Така заява реєструється секретаріатом сесії, вноситься до списку бажаючих виступити, який подається головуючому на засіданні.

         3.12.9. До списку бажаючих виступити з одного питання одна і та ж особа може включатися лише один раз.

         Одна і та ж особа не може виступати протягом розгляду одного і того ж питання порядку денного більше двох разів.

         3.12.10. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається районною радою, також особам, запрошеним на засідання.

         При цьому депутат районної ради мають право на першочерговий виступ.

         3.12.12. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

         3.12.13. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до протизаконних та насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов’язаний попередити промовця.

         Після другого попередження промовець позбавляється слова, слово для повторного виступу не надається.

         3.12.14. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова.

         При необхідності районна рада без обговорення приймає рішення про збільшення цього часу.

         3.12.15. У будь-який момент районна рада більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів може прийняти рішення про припинення обговорення.

         Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання повинні бути включені до матеріалів (справи) сесії.

         3.12.16. Районна рада може приступити до голосування по проекту рішення районної ради з питання порядку денного без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує проти цього.

         3.12.17. Обговорення внесених пропозицій до проекту рішення районної ради допускається тільки після прийняття його за основу.

         3.12.18. Проект рішення районної ради вважається прийнятим за основу, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу районної ради.

         3.12.19. У разі наявності альтернативних проектів рішення районної ради по них проводиться рейтингове голосування. Проект рішення районної ради, який отримав найбільшу кількість голосів депутатів, вважається прийнятим за основу.

         3.12.20. Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення районної ради ставляться на голосування в порядку їх надходження. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу районної ради.

         Зауваження та пропозиції до проекту рішення районної ради можуть бути прийняті або відхилені без голосування за пропозицією головуючого, якщо жоден депутат не наполягає на проведенні голосування.

         3.12.21. Після розгляду всіх зауважень та пропозицій до проекту рішення районної ради районна рада приймає проект рішення районної ради в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради.

3.13. Різновиди голосування та процедури прийняття рішення

         3.13.1. Для колегіального вирішення питань, прийняття нормативних та інших актів, формування персонального складу виборчих органів та обрання посадових осіб районної ради, її органів застосовується відкрите голосування, відкрите поіменне голосування або таємне голосування.

         3.13.2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті ради. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

         3.13.3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань районної ради.

         3.13.4. Відкрите голосування проводиться за допомогою підняття мандата або руки.

При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні. Відкрите голосування з процедурних питань може бути проведено без підрахунку за наявною більшістю, якщо депутати проти цього не заперечують.

         3.13.5. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабін, приміщення для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування. Депутат не може передавати свій бюлетень для голосування іншим особам.

         3.13.6. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

         3.13.7. Якщо бюлетенів у скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

         3.13.8. У разі виявлення лічильної комісією порушення порядку таємного голосування, районна рада приймає процедурне рішення про переголосування чи проведення нових виборів.

         3.13.9. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

         За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів голосування. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

         При проведенні виборів голови районної ради у випадку коли на цю посаду претендували два кандидати і ні один з них не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по тим двом кандидатам, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо ні один з двох претендентів не одержав

необхідної кількості голосів, рада пропонує нових кандидатів, при цьому кандидати, які не набрали необхідної кількості голосів, також можуть бути висунені для участі в повторних виборах.

         3.13.10. Кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті таємного або відкритого голосування він отримав більше половини голосів депутатів від їх загальної кількості.

         3.13.11. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

         3.13.12. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо у порядку їх надходження.

         У такому разі розглядається тільки та пропозиція, яка набрала найбільшу кількість голосів депутатів.

         3.13.13. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

         3.13.14. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

         3.13.15. Пропозиція або проект рішення районної ради вважаються відхиленими, якщо вони не отримали необхідної більшості голосів. Таке відхилення заноситься до протоколу і прийняття рішення не потребує.

         3.13.16. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на пленарних засіданнях, розглядаються радою, за її дорученням постійними комісіями районної ради чи надсилаються на розгляд посадовими особами, до компетенції яких віднесено їх розгляд. Ці органи або посадові особи зобов’язані розглянути дані пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, та повідомити депутата, який вніс пропозиції чи зауваження, а також районну раду.

         3.13.17. Рішення про затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та з інших процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.

         Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні районної ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення.

3.14. Протокол, справа сесії районної ради

         3.14.1. Сесія районної ради протоколюється. Ведення протоколу сесії районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії та керівнику секретаріату сесії, які підписують його особисто, є начальник організаційного відділу районної ради.

         3.14.2. У протоколі сесії районної ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; головуючий; секретаріат сесії, лічильна комісія; питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища виступаючих на засіданні; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

         3.14.3. Запис виступів на пленарному засіданні районної ради на магнітній стрічці зберігається до виготовлення протоколу сесії.

         3.14.4. Організаційний відділ районної ради веде справу по кожній сесії районної ради, яка включає:

-         перелік документів, що входять до справи сесії;

-         дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

-         протокол сесії;

-         рішення районної ради;

-         проекти рішень районної ради та інших матеріалів до них;

-         висновки комісій районної ради щодо питань, які розглядались на засіданні;

-         тексти невиголошених виступів за бажанням депутатів;

-         депутатські запити і відповіді на них.

3.14.5. Справа сесії районної ради в 10-денний термін оформляється організаційним відділом районної ради. Її копії направляються до загального відділу районної державної адміністрації.

         3.14.6. Оригінали протоколів сесії районної ради протягом скликання знаходяться в організаційному відділі районної ради, а потім передаються до районного архіву для постійного зберігання.

4. Акти районної ради

4.1. Порядок введення в дію рішень районної ради

         4.1.1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає рішення, які повинні відображати волю та інтереси населення району, бути законними та життєво-необхідними.

         4.1.2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення районної ради районна рада може:

-         прийняти рішення;

-         повернути його на доопрацювання;

-         перенести його розгляд на наступне засідання районної ради;

-         відхилити проект.

4.1.3. Рішення районної ради набирає чинності з моменту його прийняття районною радою, якщо районною радою не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо районною радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення районної ради, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, набирають чинності через 10 днів після їх опублікування.

         4.1.4. Рішення районної ради не пізніше 10 днів після його прийняття направляється адресатам, а також публікується у засобах масової інформації, якщо інше не передбачено районною радою.

         4.1.5. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання управліннями, відділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадянами району.

         4.1.6. Запропоновані в рішеннях районної ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій усіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені районній раді в зазначений у рішенні термін.

         4.1.7. Рішення районної ради з процедурних питань оформлюються протокольно.

         4.1.8. Районна рада може прийняти рішення про зупинення або скасування свого рішення повністю або у певній його частині. Скасоване чи зупинене рішення або його частина втрачає силу з дня прийняття такого рішення, якщо інше не визначено у самому рішенні.

         4.1.9. Рішення районної ради з зазначеним у ньому терміном дії є чинним нормативно-правовим актом до його призупинення чи скасування.

4.2. Контроль за виконанням рішень районної ради

         4.2.1. Організація виконання рішень районної ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними у цих рішеннях.

         4.2.2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії та посадові особи, зазначені у цих рішеннях.

         4.2.3. Зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних, які носять програмний характер або мають загальнорайонне значення, відбувається на пленарних засіданнях районної ради або на засіданні президії районної ради за поданням постійної комісії, на яку покладено контроль за ходом виконання рішення. Питання щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних включається до порядку денного пленарного засідання районної ради або президії районної ради за пропозицією голови відповідної постійної комісії.

         4.2.4. На підставі отриманої інформації про хід виконання рішення районної ради чи окремого його пункту, контроль за виконанням якого покладено на відповідну постійну комісію, постійна комісія приймає рекомендації або рішення про зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних.

         Рекомендації постійної комісії оформлюються протокольно, відповідний витяг з протоколу засідання постійної комісії направляється голові районної ради.

         4.2.5. Рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту розглядаються та обговорюються у загальному порядку.

         4.2.6. Рішення районної ради про зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту як виконаних приймається у загальному порядку та оформлюється протокольно.

         4.2.7. Якщо депутатами були висловлені зауваження стосовно підсумків виконання рішення районної ради та рекомендації постійної комісії щодо зняття з контролю прийнятого рішення районної ради чи окремого його пункту не були прийняті, рішення районної ради залишається на контролі.

         Зауваження депутатів з цього питання передаються відповідній постійній комісії районної ради для подальшої роботи.

         4.2.8. Зняття з контролю як виконаного окремого пункту рішення чи рішення, яке носить конкретний характер, може бути здійснено головою районної ради чи рішенням постійної комісії районної ради, на яку покладено контроль за виконанням рішення.

4.3. Доручення ради та її органів

         4.3.1. За рішенням районної ради або її органів, а також голови районної ради депутату може бути доручено взяти участь у вирішенні питань, віднесених до відання ради або її органу.

         4.3.2. Доручення депутату оформляється у письмовому вигляді.

         4.3.3. Виконання доручення ради або її органу є обов’язковим.

         4.3.4. Про виконання доручення ради або її органу депутат зобов’язаний повідомити посадову особу, яка підписала відповідне доручення.

5. Розгляд депутатських запитів, запитань та звернень

         5.1. Депутати районної ради мають право депутатського запиту.

         5.2. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні районної ради та підтримана радою вимога депутата до голови, заступника голови районної ради, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території району, незалежно від форм власності, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших органів виконавчої влади вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання районної ради.

         5.3. Депутатський запит подається в письмовій формі голові районної ради через виконавчий апарат районної ради або секретаріат сесії. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради.

         5.4. Одночасно депутат районної ради може внести не більше двох запитів.

         5.5. Районна рада приймає протокольне рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто. Це рішення має бути підтримане не менше 1/5 частиною від фактичної кількості депутатів, повноваження яких визнані і не припинені у встановленому законом порядку.

         Рада встановлює термін розгляду такого депутатського запиту, який не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання запиту.

         5.6. Секретаріат сесії районної ради після отримання депутатського запиту і оголошення запиту на пленарному засіданні районної ради передає його до організаційного відділу районної ради.

         5.7. Організаційний відділ районної ради надсилає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.

         5.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на нього у термін, встановлений районною радою. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це голову районної ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.

         Організаційний відділ районної ради здійснює контроль за термінами виконання депутатських запитів.

         5.9. Відповідь на депутатський запит надсилається голові районної ради та депутату, який вніс запит, і оголошується на пленарному засіданні районної ради головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.

         5.10. Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

         5.11. По відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів, та за умови дотримання вимог пункту 5.13 цього Регламенту.

         5.12. У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні районної ради текст депутатського запиту, відповіді на нього та проект рішення районної ради поширюється серед депутатів не пізніше як за 1 день до їх розгляду на пленарному засіданні.

         5.13. Проект рішення районної ради за результатами відповіді на депутатський запит готується депутатом районної ради, який його вніс, з дотриманням вимог даного Регламенту.

         5.14. Для розгляду відповіді на депутатський запит виконавчий апарат районної ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. Присутність на пленарному засіданні районної ради посадових осіб, до яких було звернуто запит, або уповноважених ними осіб є обов’язковою.

         5.15. За результатами обговорення депутатського запиту районна рада приймає рішення.

         5.16. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

         5.17. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

         5.18. Відповідні органи та їх посадові особи зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати відповідь депутату не пізніше як у місячний строк.

         5.19. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

         5. 20. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

         5.21. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та цього Регламенту.

6. Розгляд питання про відкликання депутата районної ради за народною ініціативою

         6.1. Підставами для відкликання депутата районної ради за народною ініціативою можуть бути:

 1. 1)порушення депутатом положень Конституції і законів України, що встановлено судом;
 2. 2)пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин обов’язків депутата у виборчому окрузі у відповідності до п.п.2.1.6., 2.1.8. цього Регламенту та до статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
 3. 3)невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми та невиконання передбачених пунктом 2.1.12 цього Регламенту та статтею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» зобов’язань звітувати перед виборцями   та проводити зустрічі з ними;
 4. 4)використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;
 5. 5)систематичне порушення депутатом норм депутатської етики.

6.2. Право вносити пропозицію про відкликання депутата районної ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) мають громадяни України – виборці відповідного виборчого округу.

6.3. Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата районної ради за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 150 осіб, про дату, час і місце проведення яких не пізніш як за два дні повідомляється   районною газетою «Арцизькі вісті».

6.4. На зборах виборців у разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата районної ради за народною ініціативою утворюється ініціативна група у кількості не менше 50 осіб для збирання підписів виборців, складається протокол, в якому визначається зміст звернення виборців про відкликання депутата районної ради, персональний склад ініціативної групи, відомості про особу, визначену бути офіційним представником ініціативної групи, форма підписного листа для збирання підписів на підтримку ініціативи про відкликання депутата районної ради.

6.5. Особа, визначена офіційним представником даної ініціативної групи, в триденний термін після проведення зборів виборців, повідомляє районну   виборчу комісію про факт проведення таких зборів, на наступний день після чого голова або секретар або заступник районної виборчої комісії інформує депутата районної ради, відповідну організацію партії про рішення зборів виборців щодо ініціювання відкликання даного депутата за народною ініціативою.

6.6. Збір підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата районної ради за народною ініціативою проводиться на протязі 20 днів з дня, наступного за днем повідомлення про ініціативу зборів виборців районної виборчої комісії.

6.7. Перевірка відповідності статтям 38-40 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та правильності оформлення підписних листів (не менше 10 відсотків підписів) та протоколу зборів виборців проводиться на засіданні районної   виборчої комісії з залученням органів ведення Державного реєстру виборців протягом двадцяти днів з дня отримання матеріалів, про що складається відповідний протокол.

6.8. Районна   виборча комісія приймає рішення про звернення до вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного депутата районної ради щодо відкликання депутата районної ради за народною ініціативою або про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради.

6.9. Вищий керівний орган партії відповідно до статуту партії розглядає звернення районної виборчої комісії щодо відкликання депутата районної ради за народною ініціативою та приймає рішення про відкликання такого депутата за народною ініціативою або про відмову в задоволенні цієї ініціативи, яка передається районній   виборчій комісії.

6.10. Районна виборча комісія інформує ініціативну групу про зміст рішення вищого керівного органу партії. У разі, якщо таке рішення стосується відкликання депутата, дана комісія не пізніш як на п’ятий день з дня отримання рішення зобов’язана у порядку, передбаченому законом про місцеві вибори, визнати обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати від місцевої організації партії.

6.11. Депутату районної ради при розгляді питання про його відкликання гарантується право бути присутнім та надавати пояснення по суті під час розгляду звернення районної   виборчої комісії про його відкликання за народною ініціативою вищим керівним органом партії, на засіданнях районної територіальної виборчої комісії, а також використовувати районну газету «Арцизькі вісті» для роз’яснення своєї позиції.

7. Чинність Регламенту районної ради

7.1. Прийняття та внесення змін і доповнень до Регламенту районної ради

         7.1.1 Регламент районної ради визначає організацію та порядок діяльності районної ради і її органів. Регламент роботи районної ради затверджується не пізніш як на другій сесії районної ради.

         7.1.2. Процедурні питання, які неврегульовані діючим законодавством чи цим Регламентом, вирішуються районною радою, виходячи з необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.

         7.1.3. Регламент районної ради є обов’язковим для виконання районною радою та її органами, а також в межах повноважень районної ради – для підприємств, організацій і установ, розташованих на території районної ради.

         7.1.4. Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються районною радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів районної ради і набирають чинності з моменту їх прийняття.

         7.1.5. Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою голови районної ради, постійних комісій районної ради, депутатських груп, депутатських фракцій, депутатів.

         7.1.6. Будь-які зміни і доповнення до Регламенту стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

7.1.7. До прийняття Регламенту роботи районної ради наступного скликання застосовується Регламент, що діяв у районній раді попереднього скликання.

 

7.2. Порядок скасування Регламенту районної ради

         7.2.1. Чинність Регламенту чи окремих його положень може бути призупинена чи припинена у зв’язку з невідповідністю чинному законодавству України чи за рішеннями районної ради.

Календар новин

<< < Червень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30