Про затвердження Положення про впорядкування умов відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад м. Арциз та сіл Арцизького району

 

 

 

 

АРЦИЗЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення

про впорядкування умов відчуженнямайна,

що перебуває у спільній власності територіальних громад

 м. Арциз та сіл Арцизького району

 

Відповідно до статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, положень Господарського  та Цивільного кодексів України, законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», з метою впорядкування умов відчудження майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад м. Арциз та сіл району,  районна рада 

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Положення про впорядкування умов відчуженнямайна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  м. Арциз та сіл Арцизького району (додається).

2. Рекомендувати Арцизькій міській та сільським радам району затвердити відповідні умови відчудження комунального майна.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та регуляторної політики, підприємницької діяльності, соціально-економічного розвитку, управління  майном комунальної власності  (Кустуров Б.І.).

  Голова районної ради                                                             І.І.Бузіян

 

    21 жовтня  2011 року

    №186– V1

Додаток

до рішення районної ради

    від 21 жовтня  2011 року

    №186– V1

 

Положення

про впорядкування умов відчуженнямайна,

що перебуває у спільній власності територіальних громад

 м. Арциз та сіл Арцизького району

 

Дане Положення про впорядкування умов відчуження комунального майна на території Арцизького району (далі - Положення) розроблено відповідно до Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про керування об'єктами державної власності", "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", "Про оренду державного і комунального майна", «Про товарну біржу», Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року №803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007року №1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" , інших нормативно-правових актів України.

1. Загальні положення

1.1 Положення визначає порядок відчуження шляхом продажу, списання, обміну і дарування комунального майна, що належить територіальній громаді Арцизького району.

1.2 Дія цього Положення поширюється на майно, що віднесено до основних фондів і знаходиться на балансах комунальних підприємств, установ, організацій та перебуває у спільній власності територіальної громади Арцизького району на праві повного господарського володіння чи оперативного управління, у інших суб'єктів підприємницької діяльності, передано в безстрокове безплатне користування чи в оренду (далі - суб'єкти господарювання).

1.3 Випадки відчуження нерухомого майна комунальної власності, порядок, спосіб і умови його відчуження визначає винятково Арцизька районна рада у формі свого рішення.

1.4 Дія даного  Положення не поширюється на:

 - майно, порядок відчуження якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, об'єкти цивільної оборони, державний матеріальний резерв і т.п.);

 - відчуження цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх структурних підрозділів;

 - відчуження індивідуально визначеного майна, що у встановленому порядку включено в переліки об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до законодавства України з питань приватизації;

 - відчуження майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту і т.п.).

1.5. Приведені нижче терміни в цьому Положенні вживаються в наступному значенні:

комунальне майно - матеріальні активи виробничого і невиробничого призначення, у т.ч. машини, устаткування, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що, відповідно до чинного законодавства, віднесені до основних фондів (засобів) і належать територіальній громаді Арцизького району;

відчуження майна - передача права власності на комунальне майно, що знаходиться на балансі юридичних осіб - суб'єктів права комунальної власності, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу за кошти;

незалежна оцінка - визначення вартості майна суб'єктом оцінної діяльності - суб'єктом господарювання за договором із замовником;

суб'єкт оцінної діяльності - суб'єкти, визначені статтею 5 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійно-оцінної діяльності в Україні";

звіт про оцінку майна - документ, що містить висновок про вартість майна і підтверджує виконані процедури по оцінці майна;

галузеві органи керування – керівники самостійних управлінь та відділів Арцизької районної державної адміністрації .

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, визначених відповідними нормативно - правовими актами, що регулюють питання управління державним майном, його оцінки і бухгалтерського обліку.

 

2. Відчуження комунального майна шляхом продажу

2.1. Відчуження комунального майна, за винятком нерухомого, проводиться безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого знаходиться таке майно, тільки після одержання на це дозволу у формі рішення Арцизької районної ради.

2.2. Відчуження суб'єктом господарювання комунального майна, щодо якого прийняте рішення про приватизацію, забороняється.

2.3. Відчуження комунального майна, переданого в оренду в складі цілісного майнового комплексу, забороняється.

2.4. Відчуження комунального майна, переданого в оренду у виді окремого індивідуально визначеного майна, здійснюється з ініціативи суб'єкта господарювання - орендодавця комунального майна.

2.5. Відчуження комунального майна, що знаходиться в користуванні (на балансі) у суб'єкта господарювання не комунальної форми власності, цим суб'єктам господарювання забороняється без рішення власника майна – Арцизької районної ради.

Відчуження комунального майна, переданого правом користування в статутний (складений) капітал господарчого товариства (спільного підприємства), забороняється.

2.6. Для розгляду питання про відчуження комунального майна до відділу з питань юридичного забезпечення, земельних відносин та розвитку соціальної інфраструктури району районної ради (надалі Відділ районної ради) надаються:

-  звернення суб'єкта господарювання;

-погодження з галузевими органами управління, що курирують даний суб'єкт господарювання, у формі листа;

- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна і напрямків використання засобів, які передбачається одержати в результаті відчуження, з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу;

-відомість майна комунальної власності, що підлягає відчуженню - за установленою формою на дату оцінки (додаток 1.1.);

- акт інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає відчуженню (додаток 1.2);

-акт технічного стану майна, складений на дату оцінки, затверджений керівником суб'єкта чи господарювання. Акт технічного стану й оцінки автотранспортних засобів (додаток 1.3.);

- дані про наявність обтяжень чи обмежень по розпорядженню майном, що пропонується до відчуження (у випадку їхньої наявності) з додатком відповідних документів;

-звіт про незалежну оцінку вартості майна, пропонованого до відчуження;

-копія наказу суб'єкта господарювання про склад комісії з питань відчуження майна;

- при наявності кредиторської заборгованості, у тому числі з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму кредиторської заборгованості, у тому числі по заробітній платі і графіки погашення такої заборгованості, а також про наявність заборгованості по податках і зборах (обов'язкових платежах) у бюджети і державні цільові фонди.

За вимогою районної ради суб'єкт господарювання представляє додатково інформацію і документи, необхідні для ухвалення обґрунтованого рішення.

2.7. Відділ в 30-ти денний термін після одержання документів, зазначених у пункті 2.6., готує матеріали до розгляду Арцизькою районною радою.

2.8. Дозвіл про продаж комунального майна суб'єктом господарювання чи відмова надається у формі рішення Арцизької районної ради.

Угода чи відмова про відчуження комунального майна надається Відділом у вигляді листа на підставі рішення Арцизької районної ради.

2.9. Відмова про відчуження комунального майна приймається у випадку, коли:

     - комунальне майно не підлягає відчуженню відповідно до цього Положення;

     - суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені Положенням, чи не надав їх у встановлений цим Положенням термін, а також за наявності в документах протиріч;

    -техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідні економічні чи технічні розрахунки, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

  - комунальне майно не підлягає відчуженню за іншими підставами, установленим чинним законодавством.

2.10. Для розгляду питання про відчуження комунального майна, що входить до складу об'єкта оренди, суб'єкт господарювання – балансоутримувач комунального майна надає до Відділу районної ради:

-документи відповідно до пункту 2.6. цього Положення;

-пропозиції щодо умов продажу майна;

-аудиторський висновок щодо суми здійснених орендарем невіддільних поліпшень майна, пропонованого до відчуження (у випадку їхньої наявності);

-копія договору оренди комунального майна.

2.11.Відділ районної ради у 30-ти денний термін після одержання документів, зазначених у пункті 2.10., готує матеріали для розгляду Арцизькою районною радою.

2.12.Початкова ціна продажу комунального майна визначається на підставі незалежної оцінки. Незалежна оцінка майна, що підлягає відчуженню, проводиться у відповідності з нормативно-правовими актами і національними стандартами оцінки, що діють на момент її проведення суб'єктами оцінної діяльності.

2.13. Після проведення незалежної оцінки забороняється здійснювати дії щодо об'єкта відчуження, що можуть привести до зміни його вартості.

2.14. Термін дії Звіту про незалежну оцінку не перевищує 6 місяців від дати оцінки.

2.15 Якщо майно, на яке наданий дозвіл на відчуження, не реалізовано, а термін дії Звіту про незалежну оцінку минув, то необхідно виконати актуалізацію (уточнення) Звіту про незалежну оцінку вартості об'єкта відчуження на нову дату і погодити її з галузевим органом управління, що керує діяльність суб'єкта господарювання. Галузевий орган управління, що керує діяльність суб'єкта господарювання, може призначити нову незалежну оцінку майна.

2.16. Відчуження комунального майна шляхом його продажу здійснюється винятково на конкурентних основах - через біржі, на аукціонах, за конкурсними умовами.

Суб'єкт господарювання протягом 20-ти робочих днів від дня одержання рішення про відчуження майна шляхом продажу (при здійсненні продажу через біржі, на аукціоні) забезпечує укладання  договору з юридичною особою.

2.17. Порядок продажу комунального майна на біржі визначений відповідно до Закону України "Про товарну біржу".

2.18. У випадку, коли комунальне майно не продане на товарній біржі протягом 30-ти календарних днів з моменту його виставляння на біржові торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за узгодженням з галузевим органом керування, що керує діяльністю суб'єкта господарювання.

2.19. Кошти , отримані суб'єктом господарювання унаслідок відчуження комунального майна (за винятком плати за послуги і суми податків), направляються відповідно до вимог законодавства, на поповнення оборотних коштів, основних фондів, при наявності в суб'єкта господарювання заборгованості по виплаті заробітної плати - у першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості по податках і зборах (обов'язкових платежах) у бюджети і державні цільові фонди, пов'язані с заробітною платою, і інших обов'язкових платежів.

2.20. Суб'єкти господарювання зобов'язані письмово повідомити галузевий орган управління, Відділ районної ради протягом 30-ти календарних днів з моменту реалізації майна про результати відчуження і використання коштів , отриманих у результаті відчуження майна, представивши звіт за установленою формою (додаток 1.4.).

2.21. Продаж орендованого комунального майна, крім нерухомого, здійснюється відповідно до норм цього Положення.

Усі зміни і доповнення до договорів оренди, пов’язані з відчуженням орендованого майна, підписуються після реалізації майна на підставі попередніх погоджень між орендодавцем і орендарем у порядку, установленому чинним законодавством з питань оренди комунального майна і рішеннями Арцизької районної ради.

2.22. Підготовка до проведення аукціону.

2.22.1. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні складається з:

  - надання суб'єктом господарювання рішення Арцизької районної ради про відчуження комунального майна;

  - підготовки інформації про майно й умови його продажу;

 - проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

 - укладення  договору з організатором аукціону.

2.22.2. Інформація про комунальне майно, що підлягає продажу, повинна містити такі дані:

 - найменування об'єкта, його місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість і суму зносу;

 - дані про майно (технічні характеристики, рік випуску і т.п.);

 - початкову вартість продажу майна;

 - фіксовані умови продажу майна (зокрема відшкодування витрат, пов'язаних із продажем майна);

 - кінцевий термін прийняття заяви про участь в аукціоні;

 - час і місце ознайомлення з майном;

 - час і місце проведення аукціону;

 - адреса, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону.

2.22.3 Інформація про комунальне майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону в друкованих засобах масової інформації.

2.22.4. Термін призначення аукціону не повинен перевищувати 6-ти місяців від дня надання згоди на продаж майна.

2.22.5. Суб'єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна з запрошенням до участі в аукціоні.

2.22.6. Аукціон припиняється й об'єкт знімається з аукціону за вимогою галузевого органа керування якщо:

         - не виконані вимоги щодо змісту інформації, передбачені пунктом 2.22.2. розділу 2  Положення, і термінів її опублікування;

         - не надані у встановленому порядку дозвіл і /чи узгодження на відчуження об'єкта продажу;

не виконані вимоги щодо способу відчуження комунального майна, зміни початкової вартості.

2.23.Умови участі покупців в аукціоні.

2.23.1. Аукціон проводиться при наявності не менш двох учасників.

2.23.2 Учасниками можуть бути будь-які юридичні чи фізичні особи, у тому числі й орендар комунального майна, пропонованого до відчуження.

Участь в аукціоні не можуть приймати юридичні і фізичні особи, що не подали у встановлений термін документи, необхідні для реєстрації як учасників, або знаходяться в стадії припинення шляхом ліквідації (юридичні особи).

2.23.3. Дані про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо по кожному об'єкту і не підлягають розголошенню до визначення переможця.

2.23.4. Кінцевий термін прийому заяв про участь в аукціоні - 3 дні до дати його проведення.

2.24. Проведення аукціону.

2.24.1. Продаж комунального майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору із суб'єктом господарювання. У договорі передбачаються:

 - термін проведення аукціону;

 - початкова вартість об'єкта продажу і порядок її зниження;

 - розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;

 - спільні зобов'язання, умови розірвання договору і відповідальність сторін;

інші умови.

2.24.2. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки з вказівкою номера учасника, найменування об'єкта (об'єктів), продаж якого проводиться. На аукціоні можуть бути присутніми представники суб'єктів керування і державних органів приватизації (безоплатно),  інші особи.

2.24.3. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далі - ліцитатор).

До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно, що підлягає реалізації, і умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта.

Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків.

2.24.4. У випадку, коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не виказують бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, якщо це передбачено договором, має право знизити вартість об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об'єкт не продається, торги припиняються.

2.24.5.Під час аукціону ведеться протокол, у який заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, дані про учасників аукціону, результаті торгів (ціна продажу, зведення про фізичну чи юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта). Протокол підписується ліцитатором і покупцем (його представником).

У триденний термін після проведення аукціону направляється протокол суб'єкту господарювання, на балансі якого знаходиться комунальне майно, для затвердження чи надання обґрунтованої відмови у такому затвердженні у випадку порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю аукціону й організатору аукціону.

2.24.6. Аукціон вважається таким що не відбувся у випадку:

 - відсутності учасників чи наявності тільки одного учасника;

 - несплати переможцем аукціону належної суми в повному обсязі за умовами, визначеними у договорі купівлі-продажу комунального майна;

 - порушення умов проведення аукціону, установлених цим Положенням.

2.25. Розрахунки за придбане майно.

2.25.1. Керівник суб'єкта господарювання, на балансі якого знаходиться об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до придбання покупцем права власності на придбаний об'єкт.

2.25.2.Затверджений протокол є підставою для укладання у продовж 10-ти днів договору купівлі-продажу комунального майна між переможцем аукціону і суб'єктом господарювання. У договорі вказуються:

    1) відомості про суб'єкта господарювання і покупця-переможця аукціону;

   2) найменування об'єкта продажу і його технічних характеристик;

   3) ціна продажу об'єкта на аукціоні;

   4) спільні зобов'язання суб'єкта господарювання і покупця-переможця аукціону;

   5) термін передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);

  6) банківські реквізити (номера поточних рахунків; найменування й адреси банківських установ);

 7) порядок розрахунків за придбане майно;

  8) інші умови, передбачені законодавством.

До договору купівлі-продажу комунального майна додається затверджений протокол аукціону.

2.25.3. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу як оплату за придбане комунальне майно.

Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30-ти календарних днів від дати підписання договору купівлі-продажу.

Термін оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш 50 % ціни продажу об'єкта.

2.25.4.Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу комунального майна покупцю тільки після сплати останнім коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом складання акта прийому-передачі.

2.25.5. У випадку повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому випадку початкова вартість продажу може бути зменшена не більш як на 30 % за узгодженням з галузевим органом керування, що курирує діяльність суб'єкта господарювання.

Повторний аукціон проводиться при наявності не менш одного учасника.

При наявності лише одного учасника об'єкт може бути проданий за початковою вартістю.

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Положення.

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу комунального майна чи він відмовився від його підписання.

2.26. Порядок і умови проведення конкурсу по відчуженню комунального майна затверджуються рішенням Арцизької районної ради за поданням галузевого органууправління, що курирує діяльність суб'єкта господарювання.

2.27. Суперечки, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, розв’язуються в порядку, установленому чинним законодавством.

 

3.Списання комунального майна

3.1. Списанню підлягає комунальне майно, яке не може бути у встановленому порядку відчужено, безкоштовно передане комунальним підприємствам, установам та організаціям, які є комунальною власністю територіальних громад Арцизького району, у відношенні якого не можуть бути застосовані інші способи використання (чи їхнє застосування може бути економічно недоцільно), якщо таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема, у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, пошкоджено в результаті  аварії чи стихійного лиха і відновленню не підлягає, чи виявлено в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування вартості збитку винними особами, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

3.2. Списання майна з балансів бюджетних установ здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України та Державним казначейством України від 29 листопада 2010 року № 447 і цим Положенням.

3.3. Списання комунального майна, переданого в оренду в складі цілісних майнових комплексів, забороняється, за винятком випадків, коли майно підлягає списанню через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини).

3.4. Списання комунального майна провадиться безпосередньо суб'єктом господарювання з узгодження галузевих органів керування після одержання на це дозволу у формі рішення Арцизької районної ради.

3.5. Списання з повним зносом і повністю амортизованих основних фондів суб'єкта господарювання,  за первісної (переоціненої) вартості однієї одиниці менше однієї тисячі гривень, здійснюється за наказом керівника суб'єкта господарювання з наданням пакета документів для списання до Відділу районної ради, за винятком суб'єктів господарювання , у відношенні майна яких прийняте рішення про приватизацію.

3.6. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості чи неефективності проведення його відновлюваного ремонту чи неможливості його використання є інший спосіб, а також для оформлення документів про списання майна створюється комісія зі списання майна, склад якої затверджується наказом керівника суб'єкта господарювання, головою якої є заступник керівника суб'єкта господарювання, а членами - головний бухгалтер чи його заступник, працівники інженерних, технічних, обліково-економічних і інших служб. При необхідності огляд проводять залучені особи - представники галузевого органа керування, інші фахівці.

Для встановлення факту непридатності використання майна, яке знаходиться під наглядом державних інспекцій (автомобілі, нагрівальні котли, підйомники і т.д. ), підприємство залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, що підписує акт про списання чи передає комісії свій письмовий висновок, що прикладається до акта.

3.7. У випадку порушення у відношенні суб'єкта господарювання справи про банкрутство керівник чи арбітражний керуючий створює комісію, до складу якої включаються голова комісії - керівник суб'єкта господарювання чи арбітражний керуючий і члени комісії - особи, зазначені в п. 3.6. Положення.

3.8.Комісія:

      1) проводить у встановленому законодавством порядку інвентаризацію майна, пропонованого до списання, і за її результатами складає відповідний акт;

      2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації, а також даних бухгалтерського обліку;

      3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

     4) виявляє конкретні причини списання майна (морально застаріле, фізично зношене, не придатне для подальшого використання, зокрема в зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням чи ушкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха і непідлягає до відновленню або виявлене в результаті інвентаризації як нестача);

      5) визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів і агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

     6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів і агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів і агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, визначає їхню кількість, вагу і контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідні балансові рахунки;

    7) складає відповідно до законодавства акти про списання майна за встановленою типовою формою.

3.9. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

     - акт інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає до списання (додаток 1.5.);

  - акти про списання майна;

  - інші документи (копія акта про аварії, висновки відповідних інспекцій і т.п. ).

3.10. Списання основних фондів може бути проведено з залишковою вартістю за рішенням Арцизької районної ради.

3.11. Для розгляду питання про списання комунального майна у Відділ районної ради повинні надійти наступні документи:

-звернення суб'єкта господарювання з указівкою причини, підстави для списання з додатком даних щодо майна комунальної власності, яке підлягає списанню (додаток 1.15).

        акти про списання основних засобів за встановленою формою:

           - акт про списання основних засобів (додаток 1.6.),

          - акт про списання автотранспортних засобів (додаток 1.7),

          - акт технічного стану й оцінки автотранспортних засобів (додаток 1.3.),

      акти списання основних засобів у бюджетних установах за встановленою формою:

        -  акт про списання основних засобів у бюджетних установах ф. №03-3 (бюджет) (додаток 1.8.) ,

       - акт про списання автотранспортних засобів ф. №03-4 (бюджет) (додаток 1.9.) ,

       - акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури ф.№03-5 (бюджет) (додаток 1.10.);

      - опис на вилучення з бібліотеки морально застарілої і фізично зношеної літератури (додаток 1.11).

     картка інвентарного обліку;

     для автотранспортних засобів - копії технічних паспортів чи свідоцтво про реєстрацію автотранспорту;

    висновок про доцільність списання майна;

    довідка про наявність і рух основних засобів підприємства (установи) (додаток 1.12.);

    довідка про активну частину основних фондів за балансовою вартістю на початок року, у якому відбувається списання (додаток 1.13.);

    узгодження з галузевими органами управління, що курирують суб'єкт господарювання, у формі листа;

     довідка про те, що пропоноване до списання майно вільне від податкових зобов'язань і відділом державної виконавчої служби за рішенням суду не описано;

3.12. Для одержання дозволу на списання комунального майна з залишковою вартістю у Відділ районної ради додатково надаються:

акт незалежної комісії, що підтверджує знищення, знос, псування майна:

                 - акти (висновок) державних органів МЧС України при факті пожежі;

                -  акти (висновок) державних органів МВС України при крадіжці, псуванні майна;

               - акт (висновок) відповідних інспекцій, державних органів у відношенні підвідомчих їм основних засобів;

              - акт (висновок) комісії за участю фахівців галузевих служб Арцизького району з питань культури, освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства по підвідомчим їм будинкам і спорудженням не залежно від залишкової вартості.

3.13. Списання окремого індивідуальне визначеного майна, переданого в оренду, здійснюється за рішенням Арцизької районної ради при узгодженні з галузевими органами управління майна з наданням документів, перерахованих у п.3.11. і п.3.12. розділу 3 дійсного Положення.

3.14. При відображенні в бухгалтерському і податковому обліках операцій по списанню (ліквідації) комунального майна необхідно керуватися діючими нормативно-правовими актами.

3.15. Списання нерухомого комунального майна провадиться за узгодженням з галузевими органами управління на підставі рішення Арцизької районної ради при наявності висновків незалежної комісії, створеної розпорядженням голови районної ради, за участю фахівців про непридатність об'єкта до подальшої експлуатації в даній якості.

3.16. При необхідності галузевий орган управління, Відділ районної ради можуть провести додатковий огляд майна, пропонованого до списання.

3.17. Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів проводить безпосередньо суб'єкт господарювання відповідно до його статуту і діючого законодавства.

3.18.Кошти, отримані в результаті списання майна, направляються суб'єктом господарювання відповідно до вимог законодавства.

3.19. Після надходження всіх необхідних документів Відділ районної ради протягом 30-ти днів з дати надходження їх розглядає, готує матеріали на розгляд Арцизької районної ради.

3.20. Дозвіл про списання комунального майна суб'єктом господарювання чи відмовлення надається у формі рішення Арцизької районної ради.

3.21. Відмовлення на списання комунального майна приймається у випадку, коли:

            - комунальне майно не підлягає списанню відповідно до цього Положення;

суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені Положенням, чи не подав їх у встановлений цим Положенням термін, а також при наявності в документах протиріч;

           - техніко-економічне обґрунтування доцільності списання майна не містить необхідні економічні чи технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;

         - відповідно до законодавства установлено відповідне обмеження щодо списання даного майна;

        - комунальне майно не підлягає списанню на інших підставах, передбачених чинним законодавством.

3.22. Списання комунального майна, право користування яким передано в статутний (складений) капітал господарчого товариства (спільного підприємства), забороняється.

3.23. Списання комунального майна, переданого в користування (на баланс) юридичним особам не комунальної форми власності, здійснюється у відповідності з розділом 3 цього Положення.

3.24. Розбирання і демонтаж майна, пропонованого до списання, проводиться тільки після ухвалення відповідного рішення Арцизької районної ради і затвердження керівником суб'єкта господарювання акта на списання.

3.25. Усі вузли, деталі, матеріали й агрегати розібраного і демонтованого устаткування, придатні для ремонту іншого устаткування, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках запасів бухгалтерського обліку.

3.26. Вилучені після демонтажу і розбирання майна вузли, деталі, матеріали й агрегати, що містять дорогоцінні матеріали і дорогоцінні камені, підлягають здачі суб'єктам господарювання , що здійснюють діяльність по зборі і первинній обробці брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів на підставі ліцензій, отриманих відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування визначених видів господарської діяльності".

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали й агрегати прибуткуються як вторинна сировина.

Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів і агрегатів, отриманих у результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

3.27. Суб'єкт господарювання, на балансі якого знаходилося майно, подає галузевому органу управління в місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу і прибуткування звіт про списання (додаток 1.14).

У випадку наявності зауважень до звіту галузевий орган управління повертає його суб'єкту господарювання для усунення зауважень і представлення протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду. Керівник суб'єкта господарювання несе відповідальність відповідно до законодавства за надання галузевому органу керування недостовірних матеріалів, передбачених Положенням.

3.28. Процедура списання майна вважається завершеною з моменту надання суб'єктом господарювання галузевому органу управління звіту про списання майна.

4. Обмін, прийом-передача комунального майна

4.1. Обмін, прийом-передача комунального майна суб'єктів господарювання, що не несе за собою зміни комунальної форми власності територіальної громади Арцизького району, провадиться за ініціативою суб'єктів господарювання, що беруть участь у передачі майна на підставі рішення Арцизької районної ради.

Для розгляду питання про обмін, прийом - передачу комунального майна у Відділ районної ради надається:

звернення суб'єктів господарювання - учасників обміну чи прийому-передачі на баланс комунального майна з обґрунтуванням доцільності такої передачі;

погодження відповідних галузевих органів управління, що курирують суб'єктів господарювання, у формі листа;

технічні характеристики (копія технічного паспорта, викопіювання з інвентарної справи БТІ і т.п.) об'єкта передачі;

довідка про балансову вартість об'єкта передачі, підписана керівником і головним бухгалтером суб'єкта господарювання.

За вимогою галузевих органів управління і Відділу районної ради заявники представляють додатково інформацію і документи, необхідні для ухвалення обґрунтованого рішення.

Дозвіл про обмін, прийом-передачу комунального майна суб'єктам господарювання надається у формі рішення Арцизької районної ради.

Відмова, на підставі відповідного рішення Арцизької районної ради, надається Відділом районної ради у формі листа.

4.2. Передача об'єктів права державної і комунальної власності, у т.ч. майна , що знаходиться в складі майна, яке належить державі або територіальній громаді району, шляхом обміну цими об'єктами, здійснюється відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності".

Обмін майна суб'єктами господарювання комунальної власності, що несе за собою зміну форми власності, повинний бути рівноцінним.

Рівноцінний обмін провадиться за ініціативою повноважних представників учасників обміну власників майна на підставі рішень Арцизької районної ради про дачу згоди на обмін майном і про передачу майна.

4.3. Не може бути об'єктом обміну (міни) комунальне майно суб'єкта господарювання Арцизької районної ради, у випадку якщо друга сторона договору міни не є державним чи комунальним суб'єктом господарювання.

5. Дарування комунального майна

5.1. Дарування (безоплатна передача) комунального майна допускається у виняткових випадках на підставі відповідного рішення Арцизької районної ради за поданням з обґрунтуванням доцільності такої передачі постійною комісією з питань бюджету та регуляторної політики, підприємницької діяльності, соціально-економічного розвитку, управління майном комунальної власності районної ради.

5.2. Передача комунального майна здійснюється комісією з питаннь передачі майна, створеною розпорядженням голови районної ради, з оформленням договору дарування й акта прийому-передачі комунального майна, що затверджуються відповідним рішенням Арцизької районної ради.

 

6. Заключні положення

6.1. Керівники суб'єктів господарювання забезпечують цільове використання засобів, отриманих від реалізації майна, представлення галузевим органам керування, Відділу районної ради достовірної інформації, передбаченої цим Положенням, і несуть за це відповідальність відповідно до діючого законодавства.

6.2. Керівники суб'єктів господарювання організовують і забезпечують дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

6.3. Контроль за використанням отриманих від продажу комунального майна, засобів і порядком відчуження майна покладається, у межах їхніх повноважень, на галузеві органи керування, що курирують діяльність суб'єктів господарювання.

6.4. Відділ районної ради здійснює організацію і сприяння в підготовці комунального майна до списання і продажу (інвентаризація, наявність правовстановлюючих документів на відчужуване комунальне майно).

6.5. Дозвіл щодо відчуження комунального майна діє не більш 12-ти місяців з дати його прийняття.

6.6. Учасниками в біржових торгах чи аукціоні відповідно до цього Положення не можуть бути юридичні особи, що перебувають у стані припинення шляхом ліквідації чи щодо який порушене справа про банкрутство, повідомили про себе недостовірну інформацію, не подали передбачених цим Положенням документів чи не подали їх у встановлений термін.

6.7. За умови одержання дозволу на продаж майна , суб'єкт господарювання чи підприємство-організатор біржових чи аукціонних торгів (відповідно до умов договору на проведення підготовчих заходів і продажу майна) має право на ведення рекламної кампанії чи розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна з запрошенням до участі в аукціоні, біржових торгах.


Календар новин

<< < Січень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31