Положення про порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання або оперативного управління та відповідних типових форм договорі

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

                                                                                                                  

Про затвердження Положення про  порядок закріплення майна,

що перебуває у спільній власності територіальних громад  району,

 за підприємствами,  установами та організаціями на праві  

господарського відання або оперативного

управління та відповідних типових форм договорів

 

      На підставі пункту 20 частини 1 статті 43, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 23, 136, 137 Господарського кодексу України, враховуючи необхідність приведення  у відповідність до діючого законодавства майнових відносин у сфері комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад м. Арциз та сіл Арцизького району, управління якою здійснює районна рада, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання або оперативного управління (додається).

2. Затвердити Типовий договір про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання  (додається).

3. Затвердити Типовий договір про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління (додається).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, фінансо­вої, податкової, цінової та регуляторної політики, управління майном комуна­льної власності.

 

Голова районної ради                                           І.І. Бузіян

 

 

30 березня  2012 року

№293-V1

Затверджено

 рішенням районної ради

від 30 березня 2012 року

№293-У1

Положення

про  порядок закріплення майна, що перебуває у спільній

власності територіальних громад  м. Арциз та сіл Арцизького району,

за підприємствами,  установами та організаціями на праві

 господарського відання або оперативного управління

Загальні положення

1. Положення про порядок закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району, за підприємствами,  установами та організаціями на праві  господарського відання або оперативного управління  (надалі – Положення), розроблене відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Господарського кодексу України.

2. Положення визначає порядок закріплення майна , що перебуває у спільній власності територіальних громад  району, за підприємствами,  установами та організаціями на праві  господарського відання або оперативного управління.

  1. 3.Об’єктами закріплення згідно з цим положенням  є:

а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів ( далі - Підприємства). Структурний підрозділ підприємства може бути об’єктом закріплення після виділення його в установленому порядку у цілісний майновий комплекс на підставі розподільчого балансу;    

б) нерухоме майно ( будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, а також не житлові приміщення після виділення їх в окрему облікову одиницю ( інвентарний об’єкт);

в)  майно спільної власності територіальних громад району, що не увійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації;

г) інше окреме індивідуально визначене майно.

4. Ініціатива щодо закріплення майна, яке є спільною власністю територіальних громад району на правах господарського відання або оперативного управління за підприємствами, установами, організаціями  виходить  від органів, уповноважених управляти комунальним майном, а також безпосередньо від підприємств, установ, організацій.       

Порядок  закріплення об’єктів, що перебувають у спільній власності

територіальних громад м. Арциз та сіл району, за підприємствами,

установами, організаціями на правах господарського відання або

 оперативного управління

5. Право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником  ( або уповноваженим ним органом) для здійснення комерційної діяльності з обмеженням правомочності розпорядження  майном  за згодою власника.

6. Правом оперативного управління визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником ( уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності у межах, встановлених власником майна, або уповноваженим ним органом.

7. Закріплення  майна,  що є спільною власністю територіальних громад району, на правах господарського відання або оперативного управління, за підприємствами. установами, організаціями, а також зміна  раніше встановленого правового режиму майна  здійснюється за рішенням районної ради.

8. Пропозиції щодо розгляду матеріалів та прийняття відповідних рішень не пізніше ніж за 25 днів до сесії ініціатори, що зазначені в пункті 4 Положення, надають голові районної ради, в яких зазначається:

 - назва об’єкта ;

- його місцезнаходження ;

- найменування та місцезнаходження балансоутримувача.

До пропозицій додається фінансове-економічне обґрунтування ( з визначенням етапів, термінів , шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є об’єктом закріплення,  доцільності та очікуваних наслідків  проведення такого закріплення.

9. Закріплення майна здійснюється шляхом укладення між районною радою та підприємством, установою, організацією  договорів „Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Арцизького району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання»  та «Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Арцизького району, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління», типові форми яких затверджуються  районною радою.

10. Укладення договорів щодо раніше закріпленого за підприємствами, установами, організаціями майна спільної власності територіальних громад району на правах оперативного управління або господарського відання проводиться відповідно до рішення районної ради.

11. Приймання-передача майна, що є спільною власністю територіальних громад району та закріплення його  на правах господарського відання або оперативного управління  за підприємствами, установами, організаціями оформляється актом приймання-передачі та договором „Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Арцизького району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання», або договором «Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Арцизького району, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління».

12. Укладенні договори в 10- денний термін з моменту укладення затверджуються головою районної ради або його заступником.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Арцизького  району, за підприємствами, установами та організаціями

на праві господарського відання

 

„____”___________20__ року                                                               м. Арциз

 

Арцизька районна рада (надалі УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН), в особі голови  районної ради _________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та _______________________________________(надалі КОРИСТУВАЧ), в особі _________________________________, що діє підставі_____________________з другої сторони, (надалі Сторони), уклали цей Договір про наступне :

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є передача Уповноваженим органом Користувачеві на підставі рішення Арцизької районної ради від _________ року №__ у господарське відання майна, що належить до спільної власності територіальних громад району,  для здійснення комерційної господарської діяльності.

1.2. Уповноважений орган передав Користувачеві в господарське відання майно, а саме :_______________________________________________ __________________________________________________________________.

1.3. Об’єкт передається згідно з актом приймання – передачі від «___»__________200__ року.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання  - передачі.

2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.

2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в господарське відання, Користувач повинен у місячний термін повернути Уповноваженому органу зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Уповноваженому органу після підписання акту приймання  - передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання – передачі майна або повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в господарське відання, з врахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного місяця.

3. ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

3.1. Уповноважений орган зобов’язується передати майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору, за актом приймання – передачі, який підписується одночасно з цим договором.

3.2. Уповноважений орган зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Прийняти за актом приймання – передачі майно, використовувати його у відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати збереження, не допускати його знищення і псування.

4.2. На протязі місяця застрахувати передане в користування майно на суму не меншу, ніж його балансова вартість. Надати копії договорів страхування Уповноваженому органу.

4.3. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності – забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. Виконувати всі санітарні норми та правила.

4.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.

4.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

4.6. У порядку, визначеному Положенням про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, отримувати дозвіл Уповноваженого органу на  передачу зазначеного майна в оренду.

4.7. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування земельною ділянкою закріпленою за цим майном, він зобов’язаний протягом 3–х місяців за свій рахунок виготовити ці документи.

5. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування.

5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно з балансом, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

5.4. Контролювати виконання умов цього договору.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві господарського відання для забезпечення комерційної господарської діяльності.

6.2. За погодженням з Уповноваженим органом передавати майно в оренду.

6.3. За погодженням з Уповноваженим органом пристосовувати майно (проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей своєї діяльності.

6.4. За погодженням з Уповноваженим органом проводити списання нерухомого майна, переданого в користування.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або не належне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання – передачі до прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві господарського відання.

8.2. Дія Договору припиняється у разі :

- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;

- у разі прийняття рішення районною радою про зміну правового режиму майна.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором регламентуються чинним законодавством.

9.2. Цей договір складено в 2 – х примірниках, які мають однакову юридичну  силу.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН                              КОРИСТУВАЧ

 

М.П.                                                                            М.П.

                                    

Додаток 2

 

Типовий договір

про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Арцизькогорайону, за підприємствами, установами та організаціями

 на праві оперативного управління

„____”___________20__ року                                                     м. Арциз

 

Арцизька районна рада (надалі УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН), в особі голови  районної ради _________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та _______________________________________(надалі КОРИСТУВАЧ), в особі _________________________________, що діє підставі_____________________з другої сторони, (надалі Сторони), уклали цей Договір про наступне :

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є передача Уповноваженим органом Користувачеві на підставі рішення Арцизької районної ради від _________ року №    в оперативне управління майна, що належить до  спільної власності територіальних громад району,  для здійснення некомерційної господарської діяльності.

1.2. Уповноважений орган передав Користувачеві в оперативне управління майно, а саме : __________________________________________.

1.3. Об’єкт передається згідно з актом приймання – передачі від «___»__________20__ року.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання  - передачі.

2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.

2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в оперативне управління, Користувач повинен у місячний термін повернути Уповноваженому органу зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Уповноваженому органу після підписання акту приймання  - передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання–передачі майна або повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в оперативне управління, з врахуванням його фізичного зносу, збитки, нанесені Власнику майна, відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного місяця.

3. ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

3.1. Уповноважений орган зобов’язується передати майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору, за актом приймання – передачі, який підписується одночасно з цим договором.

3.2. Уповноважений орган зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Прийняти за актом приймання – передачі майно, використовувати його у відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати збереження, не допускати його знищення і псування.

4.2. На протязі місяця застрахувати передане в користування майно на суму не меншу, ніж його балансова вартість. Надати копії договорів страхування Уповноваженому органу.

4.3. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності – забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. Виконувати всі санітарні норми та правила.

4.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.

4.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

4.6. У порядку, визначеному Положенням про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, отримувати дозвіл у Уповноваженого органу на  передачу зазначеного майна в оренду.

4.7. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування земельною ділянкою, закріпленою за цим майном, він зобов’язаний протягом 3–х місяців за свій рахунок виготовити ці документи.

5. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування.

5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно з балансом, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

5.4. Контролювати виконання умов цього договору.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві оперативного управління для забезпечення некомерційної господарської діяльності.

6.2. За погодженням з Уповноваженим органом передавати майно в оренду.

6.3. За погодженням з Уповноваженим органом пристосовувати майно (проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей своєї діяльності.

6.4. За погодженням з Уповноваженим органом проводити списання нерухомого майна, переданого в користування.

6.5. За погодженням з Уповноваженим органом проводити відчуження нерухомого майна, переданого в користування.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання – передачі до прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві оперативного управління.

8.2. Дія Договору припиняється у разі :

- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;

- у разі прийняття рішення районною радою про зміну правового режиму майна.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

9.2. Цей договір складено в 2 – х примірниках, які мають однакову юридичну  силу.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН                              КОРИСТУВАЧ

 

М.П.                                                                            М.П.                                                        

 

Календар новин

<< < Січень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31